kakabix
g/Informatyka

📷 #WhereTaken🌎 #349 3/6
🟦🟦🟦🟦⬜⬆️
🟦🟦🟦🟦⬜↗️
🟦🟦🟦🟦🟦🎉
⭐⭐⭐

wheretaken.teuteuf.fr

#
Deykun

📷 #WhereTaken🌎 #349 X/6
🟦🟦⬜⬜⬜⬅️
🟦🟦🟦🟦⬜↖️
🟦🟦🟦🟦🟨↗️
🟦🟦🟦🟦⬜➡️
🟦🟦🟦🟦⬜↘️
🟦🟦🟦🟦🟨↘️

wheretaken.teuteuf.fr

#